Šiandien: 2024-07-22 16:47:22
 
 
   

VVG veiklos istorija

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" kūrėsi, atsižvelgiant į visus LEADER metodo metodinius reikalavimus ir principus: teritorinio vientisumo, lygiavertiškumo, viešumo, įtraukimo, partnerystės.

2004 m. birželio mėn. susiformavo iniciatyvinė grupė, kurią sudarė aktyviausi įvairių už kaimo plėtrą atsakingų organizacijų nariai, norintys dalyvauti įgyvendinant LEADER+ priemonę Šiaulių rajone. Iniciatyvinė grupė 2004 m. liepos 2 d. suorganizavo viešą susirinkimą, į kurį pakvietė Šiaulių rajono kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios organizacijų atstovus ir pristatė LEADER+ priemonę.

2004 m. liepos 21 d. buvo įregistruota Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė".

Asociacija užsiėmė tolimesne VVG formavimo veikla, pritraukdama visas aktyvias, su kaimo plėtra susijusias vietos organizacijas. Informacija buvo platinama per spaudą, taip pat tiesioginių susitikimų metu. Įvairių rajono organizacijų ir bendruomenių atstovai buvo deleguoti atstovauti savo organizacijas vietos veiklos grupės darbe. 2004 m. spalio mėn. Šiaulių r. VVG jau sudarė 14 narių. 2004 m. spalio 5 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-487 į asociaciją buvo deleguoti 5 vietos valdžios atstovai.

2005 m. kovo mėn. Šiaulių r. VVG parengė integruotą bandomąją kaimo vietovių plėtros strategiją "Šiaulių rajono kaimo ir mažų miestelių plėtros galimybių studija" LEADER+ programai įgyvendinti, tačiau nesurinko reikalingų balų skaičiaus, todėl ji nebuvo finansuojama.

2006 m. Šiaulių r. VVG, pasiremdama preliminaria analize ir pasikonsultavusi su kaimo bendruomenių atstovais, nusprendė tobulinti ir įgyvendinti Šiaulių rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, kurios tikslas - gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios bei verslo atstovus.

ŠIAULIŲ R. VVG SIEKIS – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti joms galimybes įtakoti pasikeitimus, gerinančius kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę.

PAGRINDINIS ŠIAULIŲ R. VVG VEIKLOS PRINCIPAS – lygiavertis bendradarbiavimas su visomis kaimo plėtrai svarbiomis institucijomis ir kaimo bendruomenių organizacijomis.

ŠIAULIŲ R. VVG VEIKLOS TIKSLAI:

1. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Šiaulių rajono teritorijoje;

2. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

3. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse:

4. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

5. Įgyvendinti Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją;

6. Organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą;

7. Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

8. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

Šiuo metu Asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" sudaro 63 nariai, kurie atstovauja įvairias vietos organizacijas, įmones, valdžios institucijas, veikiančias Šiaulių rajono teritorijoje. VVG valdybą sudaro 12 narių.

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja