Šiandien: 2022-08-08 20:19:48
 
 
   

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2021-12-15

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie įgyvendinamą Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos eigą, prioritetus: verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį ir bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą, pristatė pasiektus rezultatus.

2017 - 2021 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė dvidešimt kvietimų teikti vietos projektų paraiškas. Per šį laikotarpį surinktos 72 paraiškos, iš kurių - 54 paraiškoms skirtas finansavimas.

Pagal priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" skelbti kvietimai teikti paraiškas pagal dvi veiklos sritis: "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvuno didinimą" ir "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Pagal pirmąją veiklos sritį sulaukta - vienos vietos projekto paraiškos. Pagal antrą veiklos sritį buvo surinkta 18 paraiškų, baigti įgyvendinti devyni vietos projektai.

Pagal priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) surinkta 18 vietos projektų paraiškų, įgyvendinti - 17 vietos projektų.

Pagal priemonę "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" ir veiklos sritį "Parama investicijoms į vsų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" finansavimas skirtas 9 vietos projektams, 7 vietos projektai užbaigti įgyvendinti.

Pagal priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" gauta 1 vietos projekto paraiška "Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti" ir projektas jau įgyvendintas.

Pagal priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" surinktos 7 vietos projektų paraiškos, 1 projektas įgyvendintas.

Per pastaruosius penkerius metus, įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, finansavimas skirtas 54 vietos projektams, įsisavinant per 2,3 mln. Eur, tai sudaro 99,60% visos strategijos paramos lėšų. Įgyvendinus finansuotus vietos projektus, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje bus sukurtos 49,6 darbo vietos.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos pažangos rezultatyvumo vertinimą. Įvertinimas buvo atliktas naudojant tris pagrindinius rodiklius: finansavimo rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbų vietų kūrimo pažangos lygį. Pagal strategijos lėšų metodiką pažanga buvo pasiekta ir viršyta, todėl papildomai skirta 521928,00 Eur iš Europos Sąjungos ekonomikos gyvybingumo gaivinimo programos (EURI) ir pereinamojo laikotarpio lėšų. EURI lėšos skirtos darbo vietų kūrimui t. y. verslo plėtrai, o pereinamojo laikotarpio paramos lėšos - verslo plėtrai, kaimų atnaujinimo projektams, kultūros tradicinių renginių organizavimui ir kt.

Šiemet planuojame sklebti kvietimą teikti vietos projektų paraiškas infrastruktūros gerinimui, o jau kitais metais švenčių organizavimui kaimo vietovėse, verslo plėtojimui.

Gražėjanti gyvenamoji aplinka, stiprėjantys ryšiai tarp bendruomenės narių, kaimo gyventojų, savivaldybės, verslo atstovų, kitų organizacijų, didėjanti socialiai pažeidžiamų grupių integracija, jaunimo užimtumas, įrodo, jog bendras darbas įsisavinant Europos Sąjungos skirtas lėšas, mūsų kraštui yra reikalingas ir prasmingas. Tai didelis indėlis Šiaulių rajono ekonomikai, socialinei, kultūrinei veiklai.

Visą informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje - http://www.siauliurvvg.lt bei  https://www.facebook.com/www.siauliurvvg.lt/ paskyroje.

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja