Šiandien: 2021-04-13 21:47:26
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga

2020-12-18

2016 m. birželio 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pasirašė bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER", paramos sutartis Nr. 42VS-KS-15-1-06671. Strategijai įgyvendinti skirta 2 807 186,00 Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto įgyvendinimo vieta - Šiaulių rajono savivaldybė (išskyrus - Kuršėnų miestą). Strategiją įgyvendinti numatyta iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijoje numatyti du prioritetai:

I. Verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį.

II. Bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą.

2020 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė šešis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas.

Pagal priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) buvo paskelbti du kvietimai teikti vietos projekto paraiškas. Gautos aštuonios paraiškos, kurias pateikė Gruzdžių krašto bendruomenė, Asociacija "Sauginių bendruomenė", Viešoji įstaiga Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija, Asociacija "Šakynos bendruomenė", Visuomeninė organizacija "Lukšių kaimo bendruomenė", Voveriškių bendruomenė, Asociacija "Bridų bendruomenė", Labdaros ir paramos fondas "Dinozauras". Finansavimas skirtas Gruzdžių krašto bendruomenei, Asociacijai "Sauginių bendruomenė" ir Viešajai įstaigai Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademijai. Likusios projektų paraiškos yra vertinimo eigoje. Pareiškėjai įgyvendindami vietos projektus rengs mažos apimties renginius (kultūros ir meno, sporto ir kt.), susijusius su kultūros savitumo išsaugojimu ir tradicijų tęstinumu. Bendra visų projektų paramos suma per 54 tūkst. Eur.

Pagal priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Gauta viena vietos projektų paraiška, kurią pateikė UAB "Solidus Furniture". Pareiškėjas planuoja įgyvendinti projektą "UAB "Solidus Furniture" ekonominės veiklos plėtra didinant sunaudojamos energijos efetyvumą", kuriame atliks pastato renovacijos darbus, po kurių pastato energetinio naudingumo klasė iš "F" pagerės ne mažiau kaip viena klase - į "E" ir aukštesnę, įsigis mažiau elektros sunaudojančią ir našesnę įrangą baldų gamybos veiklai vykdyti, sukurs naujas darbo vietas bei maksimaliai patobulins paslaugų kokybę gerinant kokybines savybes (keliant darbuotojų kvalifikaciją). Projektui įgyvendinti skirta paramos suma per 116 tūkst. Eur.

Pagal priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)" per du kvietimus buvo gautos šešios paraiškos. Finansavimas skirtas keturioms teigiamai įvertintoms projektų paraiškoms. Projektus įgyvendins Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė", Asociacija "Raizgių kaimo bendruomenė", Asociacija Svajonių gatvė ir Lietuvos krikščioniškas fondas. Viena vietos projekto paraiška nefinansuota. Viena likusi paraiška šiuo metu yra vertinimo eigoje. Šių projektų remiamos veiklos skirtos NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio bei bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius ir kitus poreikius. Bendra visų projektų paramos suma per 278 tūkst. Eur.

Pagal priemonę "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" ir veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" gauta viena paraiška. Projektą įgyvendins Uždaroji akcinė bendrovė "Kuršėnų vandenys" nugeležinimo įrenginių statybos vietos projektą Pakapės kaime. Paramos suma per 36 tūkst. Eur.

Įgyvendindami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, paskelbta devyniolika kvietimų teikti vietos projektų paraiškas, gauta - penkiasdešimt devynios paraiškos, finansavimas skirtas keturiasdešimt dviem vietos projektams, įsisavinant per 1 mln. 850 tūkst. Eur. Likusios paraiškos yra vertinimo eigoje. Nefinansuotos dešimt vietos projektų paraiškų, įgyvendinti dvidešimt du projektai, sukurtos 34 darbo vietos Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.

Bendromis pastangomis tikimės sklandžios vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir sėkmingų vietos projektų. Tai didelis indėlis Šiaulių rajono ekonomikai, socialinei, kultūrinei veiklai.

Kitąmet panuojame skelbti kvietimą teikti vietos projektų paraiškas verslo plėtojimui kaimo vietovėse.

 

 

 

 

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja